ROZWÓD, ALIMENTY, KONTAKTY Z DZIECKIEM


Rozwód może nastąpić jeżeli występuje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami. Rozpad ten ma nastąpić zarówno w sferze fizycznej, gospodarczej, jak i duchowej. Oznacza to, że małżonkowie się nie kochają, wspólnie nie utrzymują i nie ma pomiędzy nimi pożycia fizycznego.

Pozew o rozwód rozpoznaje Sąd Okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

W trakcie postępowania rozwodowego strony lub pełnomocnik w osobie adwokata precyzuje czy wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o winie.

Jeżeli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci Sąd musi rozstrzygnąć kwestię władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dzieci, wysokości alimentów na rzecz dzieci oraz ich kontaktów z rodzicem z którym nie zamieszkują.

W trakcie postępowania rozwodowego można również wnosić o alimenty na małżonka, eksmisję małżonka lub dokonać zgodnego podziału majątku.

O ile rozwód bez orzekania o winie oraz bez małoletnich dzieci nie wymaga udziału fachowego pełnomocnika, to przy sporze o winę lub inne wyżej wskazane aspekty dotyczące dzieci, udział adwokata w trakcie postępowania rozwodowego uznać należy za konieczny. Wielokrotnie małżonkowie uczestnicząc bez adwokata w sprawie popełniają błędy przynoszące negatywne skutki na przyszłość. Dobry adwokat winien reprezentując stronę sprecyzować wnioski do sądu, powołać nezbędne dowody w sprawie i tak nadzorować postępowanie, aby zakończylo się korzystnym rozstrzygnięciem dla jego klienta.

Wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego następuje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami, która uprawnia ich do dokonania podziału majątku wspólnego nabytego w trakcie małżeństwa.

 

JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA ROZWÓD ?

Długość postępowania rozwodowego uzależniona jest od żądań stron, a przede wszystkim tym, czy są one zgodne.

W przypadku ugodowego postępowania rozwodowego sprawa może się zakończyć na pierwszej rozprawie, która z reguły wyznaczana jest w okresie od 3 do 6 miesięcy od złożenia pozwu rozwodowego.

W przypadku sporu pomiędzy małżonkami o winę, władzę rodzicielską, alimenty lub kontakty z dziećmi, postępowanie rozwodowe znacznie się przedłuża z uwagi na konieczność przeprowadzenia dowodów w sprawie tj. np. przesłuchania świadków w zakresie winy małżonków za rozpad małżeństwa lub uzyskania opinii z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, który powoływany jest w przypadku sporów co do aspektów dotyczących dzieci. W takich sytuacjach rozwód może trwać kilka lat. Należy również pamiętać o tym, że stronie nie zadowolonej z wyroku przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego, co wydłuża postępowanie o rozwód o około kolejny rok.

 

JAKIE DOKUMENTY SKŁADAMY Z POZWEM O ROZWÓD ?

Do pozwu o rozwód należy załączyć oryginały skróconych odpisów zawarcia związku małżeńskiego oraz aktów urodzenia dzieci, które uzyskać można w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W przypadku sporu o wysokość alimentów na dzieci rodzic żądający alimentów winien wykazać koszty utrzymania dzieci stosownymi dokumentami, w tym rachunkami, paragonami, fakturami, umowami, itd.

 

CENA ROZWODU - ILE KOSZTUJE ROZWÓD ?

Koszty rozwodu uzależnione są od szeregu czynników, a w ich skład wchodzą opłata sądowa oraz w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy adwokatowi opłata kancelaryjna i skarbowa. O ile opłata sądowa jest stała i wynosi 600 zł, to opłata za prowadzenie sprawy przez fachowego pełnomocnika zróżnicowana jest w zależności od zakresu żądań małżonków i sporu pomiędzy nimi, a także długotrwałości postępowania rozwodowego i wahać się może od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. W przypadku powołania przez Sąd do opiniowania w sprawie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów koszty sądowe wzrastają o ponad tysiąc złotych.

Regułą jest, iż koszty sądowe ponosi małżonek winny rozwodu, a w przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub z winy obojga małżonków koszty te są dzielone pomiędzy nimi po połowie.

 

POMOC FINANASOWA

Jeżeli Twoja sytuacja finansowa nie przedstawia się najlepiej, możesz uzyskać pomoc Skarbu Państwa na pokrycie kosztów rozprawy i adwokata.

W celu zagwarantowania konstytucyjnego prawa równego dostępu do sądu, istnieje możliwość uzyskania pomocy od Skarbu Państwa na pokrycie kosztów sądowych w części lub w całości, jak też w formie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego lub adwokata, z możliwością wskazania go z imienia i nazwiska.
Wnioski o uzyskanie pomocy tego rodzaju, należy kierować do sądu właściwego, dołączając  stosowne oświadczenie wnioskodawcy o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które składa się na urzędowym formularzu, dostępnym na stronie www.ms.gov.pl lub  w dziale pliki do pobrania.

 

TELEFON

Tel. 17 85 85 300

 

...BO TRZEBA WIEDZIEĆ, JAK TO ROZEGRAĆ...

ADWOKAT

Piotr
Rupar

KANCELARIA

Kancelaria
Prawna

ADRES

ul. Rynek 15
35-064 Rzeszów

KONTAKT

tel. +48-505-131-494
kpwr@op.pl