Podział majątku wspólnego nabytego przez małżónków w trakcie małżeństwa następuje po uzyskaniu przez nich rozdzielności majątkowej w drodze rozwodu, sprawy o rozdzielność majątkową lub na mocy aktu notarialnego.

Jak sama nazwa wskazuje podział majątku dotyczy jedynie aktywów (czyli istniejącego majątku), a nie długów (tj. kredytów, pożyczek i in.). Wprawdzie przy polubownym podziale majątku można za zgodą stron i banku przepisać kredyt lub pożyczkę na jednego z ex-małżonków, jednak odbywa się to za zgodą wszystkich.

Podziałowi nie podlegają składniki majątku nabyte przez małżonków w trakcie małżeństwa w drodze spadku lub darowizny, bowiem należą one do ich majątków osobistych.

W trakcie sprawy o podział majątku rozliczane są nakłady uczynione przez małżonków w trakcie małżeństwa z majątków osobistych na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątki osobiste.

Sąd w celu wyliczenia wartości majątku wspólnego oraz nakładów powołuje biegłego rzeczoznawcę, który dokonuje takiej wyceny.

W orzeczeniu kończącym sprawę Sąd przyznaje jednemu z ex-małżonków jedne składniki majątku, a drugiemu inne i po rozliczeniu zasądza stosowną spłatę na rzecz jednego od drugiego.

Sprawy o podział majątku wspólnego z reguły są długotrwałe i skomplikowane, co uzasadnia zlecenie prowadzenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi w osobie adwokata. Wielokrotnie ex-małżonkowie uczestnicząc bez adwokata w sprawie popełniają błędy przynoszące negatywne skutki na przyszłość. Dobry adwokat winien reprezentując stronę sprecyzować wnioski do sądu, powołać nezbędne dowody w sprawie i tak nadzorować postępowanie, aby zakończylo się korzystnym rozstrzygnięciem dla jego klienta.

ILE TRWA PODZIAŁ MAJĄTKU ?

Długość postępowania o podział majątku uzależniona jest od żądań stron, a przede wszystkim tego, czy są one zgodne.

W przypadku ugodowego postępowania sprawa może się zakończyć na pierwszej rozprawie, która z reguły wyznaczana jest w okresie od 3 do 6 miesięcy od złożenia wniosku o podział majątku.

W przypadku sporu pomiędzy stronami o składniki majątku, ich wartość, bądź poczynione nakłady, postępowanie znacznie się przedłuża z uwagi na konieczność przeprowadzenia dowodów w sprawie tj. np. przesłuchania świadków lub uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego, co prowadzi do wydłużenia postępowania do kilku lat. Należ również pamiętać o tym, że stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługuje apelacja do Sądu Okręgowego, co wydłuża postępowanie o kolejny rok.

 

JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ Z WNIOSKIEM O PODZIAŁ MAJĄTKU ?

Do wniosku o podział majątku należy załączyć dokumenty potwierdzające własność wspólnych nieruchomości i ruchomości, a przede wszystkim odpisy z ksiąg wieczystych, dowody rejestracyjne pojazdów.

W przypadku sporu o wartość składników majątku wspólnego można złożyć prywatną opinię rzeczoznawcy, a strona wykazując, że konkretny składnik majątku został nabyty w trakcie małżeństwa powinna przedstawić rachunki dowodzące tej okoliczności.

 

ILE KOSZTUJE PODZIAŁ MAJĄTKU ?

Koszty podziału majątku przez Sąd uzależnione są od szeregu czynników, a w ich skład wchodzą opłata sądowa oraz w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy adwokatowi opłata kancelaryjna i skarbowa. O ile opłata sądowa jest stała, to opłata za prowadzenie sprawy przez fachowego pełnomocnika zróżnicowana jest w zależności od zakresu żądań małżonków i sporu pomiędzy nimi, a także długotrwałości postępowania i wahać się może od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku powołania przez Sąd do opiniowania biegłego rzeczoznawcy koszty sądowe wzrastają o koszty wydanej opinii.

Regułą jest, iż koszty sądowe postępowania o podział majątku dzielone są pomiędzy stronami po połowie.

 

POMOC FINANASOWA

Jeżeli Twoja sytuacja finansowa nie przedstawia się najlepiej, możesz uzyskać pomoc Skarbu Państwa na pokrycie kosztów rozprawy i adwokata.

W celu zagwarantowania konstytucyjnego prawa równego dostępu do sądu, istnieje możliwość uzyskania pomocy od Skarbu Państwa na pokrycie kosztów sądowych w części lub w całości, jak też w formie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego lub adwokata, z możliwością wskazania go z imienia i nazwiska.
Wnioski o uzyskanie pomocy tego rodzaju, należy kierować do sądu właściwego, dołączając  stosowne oświadczenie wnioskodawcy o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które składa się na urzędowym formularzu, dostępnym na stronie www.ms.gov.pl lub powyżej w dziale pliki do pobrania.

TELEFON

Tel. 17 85 85 300

 

...BO TRZEBA WIEDZIEĆ, JAK TO ROZEGRAĆ...

ADWOKAT

Piotr
Rupar

KANCELARIA

Kancelaria
Prawna

ADRES

ul. Rynek 15
35-064 Rzeszów

KONTAKT

tel. +48-505-131-494
kpwr@op.pl